hino de Mianmar – baixar mp3

baixar mp3

Ta’yá mmyanh tanh luʼ laʼ tssh’ín’ nénh ma’ thwè
Donh pyè, donh myè
Myá lù kh’aʼ theín’ ngeín’ dźán’ zè bonh
Seiʼ tù ngì mmyanh wàdanh ph’yu sìn’ denh pyè
Donh pyè, donh myè
Pyì daoùn’ zunh ‘aʼmwè ‘aʼmyé tì danhn’ zè
‘Aʼdeiʼth’àn’ pyunh bé th’eín theín zonh lè
Ga’bà ma’tsshè Mya’mà pyè
Donh bó bwá ‘aʼmwè siʼ monh tssh’iʼ myaʼ nó bè
Ga’bà ma’tsshè Mya’mà pyè
Donh bó bwá ‘aʼmwè siʼ monh tssh’iʼ myaʼ nó bè
Pyì dàoun’ zunh ɡò ‘aʼtheʼ pé lonh donh kà ɡwéè me’lè
Dà donh pyè dà donh myè, donh pàin’ dénh myè
Donh pyè, donh myè, ‘aʼtsshó ɡò ngì ngà zwà donh da’dwè
Th’án’ sh’àoun’ bà zonh lè donh tà woùn’ bè ‘aʼph’ó tàn’ myè

baixar mp3

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.